KONTAKTY

BURGO
Na Panském 1080/33
252 19 Rudná
tel: +420 775 493 393
fax:
info@d-media.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá   9:00-16:00

Jak nakupovat
Jak nakupovat


1 - V detailu nebo v boxu produktu proklikněte na tlačítko "Koupit"

2 - Produkt se přesune do košíku.

3 - Zde zvolte způsob dodání a způsob platby.

4 - V následujicím kroku vyplňte údaje, na jaké má být zásilka doručena.

5 - Dokončete objednávku.

 

Obchodní podmínky

I. Obecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky ( zkratka OP) platí pro objednávání zboží z internetového obchodu www.burgo.cz, velkoobchodu a kamenného obchodu, který provozuje Bursa Consulting s.r.o. , IČ 06991378, sídlo: Otopašská 855/1, Praha 13, provozovna: Mšecká 811/1, 158 00 Praha 13
Prodávající dodá zboží na základě elektronické, písemné nebo telefonická či osobní objednávky a specifikace zákazníka. Prodávající není zodpovědný za výběr a množství výrobků, kterou provedl kupující, neboť  v dobré víře předpokládá, že objednavatel toto provedl o své svobodné vůli a odborných znalostí či zkušeností a své rozhodnutí potvrdil učiněním objednávky.

II. Objednávka

Veškeré přijaté objednávky jsou pro kupujícího považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu a jiné údaje nebo je zadá ve špatném tvaru. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku ověřit u kupujícího, odmítnout a nebo nesplnit, zejména pokud se domnívá, že plněním by mohl poškodit své dobré jméno, má jakékoliv pochybnosti o kupujícím (zejména odmítnutí převzetí nějaké dřívější zakázky, závazky po lhůtě splatnosti vůči prodávajícími, překročení úvěrového rámce atd.), nebo by plnění objednávky mohlo zhoršit ekonomickou situaci prodávajícího.

III. Dodací podmínky, termín

Místem plnění je adresa skladu prodávajícího viz kontakty, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo nezvolí-li osobní vyzvednutí v provozovně nebo skladu prodávajícího po předchozí telefonické domluvě.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení zboží podle toho, co nastane později.
Prodávající dodá zboží do 7 pracovních dní pokud ho má na skladě, nejpozději však do 20 pracovních dní, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky. V některých případech může prodávající prodloužit dodací lhůtu až na 8 týdnů. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že tato dodatečná lhůta bude překročena. V případě, že kupující odstoupí svévolně od kupní smlouvy, je vystaven možnosti smluvní pokuty ve výši dvaceti procent z kupní ceny a náhrady vzniklé škody.

IV. Platební podmínky, slevy, ceny

Kupní cena zboží je splatná při převzetí zboží nebo je možná platba fakturou. Variantu platby schvaluje prodávající. Základním způsobem platby za zboží je v hotovosti nebo na dobírku.
Stálým zákazníkům nebo při větším odběru, mohou být poskytovány slevy. Tyto slevy budou zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího nebo jsou dohodnuty individuálně. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

VI. Penalizace

Převzetím zboží a s tím souvisejícího dodacího listu či faktury, deklaruje zákazník uzavření kupní smlouvy ve smyslu obchodního zákoníku. Prodávajícímu vzniká vůči kupujícímu, v případě nezaplacení ceny dodaného zboží účtovaného příslušnou fakturou ve lhůtě splatnosti, nárok na účtování smluvní pokuty ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem firmy Bursa Consulting, s.r.o. (par. 445 OZ)

V. Ochrana osobních dat

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků pouze pro plnění objednávek a potřebu marketingu. Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou případů, kdy je potřeba součinnosti třetích osob při plnění objednávky (přepravci, obchodní zástupci, montéři, dodavatelé atd.) a osob přímo nebo nepřímo ovládaných prodávajícím. Zasláním objednávky, poptávky či dotazu kupující souhlasí se zpracování zaslaných údajů ve smyslu tohoto bodu.

Ochrana osobních údajů. který je fyzickou osobou, je poskytována zákone č.01/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí ses zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvoli-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodavajícím.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webovského rozhraní obchodu) uvádět pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých obchodních údajích.

VI. Výměna zboží

V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu nevyhovuje velikost či barva má možnost do 14 dnů od dodání požádat prodávajícího o výměnu zboží. Vrácení zboží lze provést, pouze v případě, že bude zabaleno v originálním balení a bude nepoužívané. Kupujícímu bude proti vrácenému zboží vydáno nové zboží. Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz pokud zboží bude používané, znečištěné nebo jakkoliv poškozené jeho nesprávným uskladněním, použitím nebo ošetřením.

VII. Zápůjčka vzorků

Na základě požadavku a po posouzení mohou být zákazníkovi poskytnuty zúčtovatelné vzorky gastro obalů na dobu maximálně 14 dní, pokud tato lhůta nebude dohodnuta jinak. Zákazník je povinen poskytnuté vzorky obalů chránit před zničením, poškozením a ztrátou. V případě jejich použití pro ochranu osob, poškození, zničení nebo ztráty je povinen dle zákonných ustanovení tyto uhradit v plné výši dle aktuálního ceníku společnosti bursa consulting, s.r.o..

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovaní §1826 odst 1 písm e.) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 IĆ 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

Prosávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezenem rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/192 Sb o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.2 občanského zákoníku.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické nebo písemné objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek platí, že se změnou souhlasí.
Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou cenou objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud se cena zboží od objednání až do doby dodání výrazně změní, je prodávající oprávněn od objednávky odstoupit, pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit. Pokud byla kupujícím zaplacena záloha budeme mu vrácena, resp. při snížení ceny bude vrácen rozdíl mezi starou a novou cenou. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Pojem "Výprodej" : Zboží, které je do této kategorie zařazováno není použité nebo poškozené. Může se jednat o zboží z dlouhodobých zásob, přebytků, nestandardního vyhotovení atd. a nevztahuje se na něj záruka. Jedná se o akce limitované "do vyprodání zásob".
Pojem "Zvýhodněná cena a AKCE": Nabídka standardního zboží u něhož jsme dosáhli snížením nákladů nižší konečné ceny.

MzQwOTRhZT